سیستم های بلورشناسی

سیستم مکعبی ( ایزومتریک )

در این سیستم سه محور با طولهای مساوی وجود دارد که هر سه بر هم عمود و قابل تعویض هستند ولی به طور قرار دادی محود افقی را که از جلو به عقب امتداد دارد a1 و محور افقی راست به چپ را a2 و محور قائم را a3 در نظر می گیرند .

در سیستم نامگذاری هرمان موگین عددهای  ,  ,  نمایانگر محورهای درجه 6 و درجه 4 انعکاسی و درجه 2 است که بر محورهای بلورشناسی منطبق است و عددهای  و  به چهار محور درجه 3 که در جهت قطها کشیده می شوند مربوط می شود . سومین سری عددها اگر وجود داشته باشند مربوط به عناصر تقارنی دیگری است که در بین شش جفت یال مقابل هم قرار دارند مثلا علامت  مربوط به وجود شش محور درجه 2 است (  ) , علامت m نمایانگر موجود شش صفحه آنه         (  ) و علامت (  ) نامیانگر وجود شش محود درجه 2 عمود بر سطح آینه است مانند (  ) .  

مقدار زوایا در این بلور  مقدار فاصله اضلاع a=b=c                                                 

 

سیستم تتراگونال یا چهارگوش

به بلورهاییب با حالت منشور و با قائده مربع تتراگونال می گویند . بلورهای این سیستم دارای سه محور لورشناسی هستند که بر یکدیگر عمودند . دو محود a و b دارای طولهای مساوی یکیدگرند و انتخاب آنها اختیاری است . درحالیکه طول محور c ممکن است کوچکتر  یا بزرگتر از آنها باشد .

مقدار زوایای این بلورها  و مقدار فاصله  

 

 

سیستم ارتورمبیک

به بلورهایی با حالت منشوری و با قائده مستطیل ارتورمبیک می گویند , این بلورها شبیه به یک قوطی کبریت هستند . بلورهای این سیستم دارای سه محور بلورسناسی با طولهای متفاوت هستند که این سه محور با یکدیگر زواویه 90 درجه می سازند .

مقدار زاویه این بلورها  و مقدار فاصله اضلاع  

 

 

سیستم هگزاگونال

به منشورهایی با قائده لوزی سیستم تبلور هگزاگونال می گویند, در این سیستم چهار محور بلورشناسی وجود دارد . یکی از این محورها , در امتداد محود c است که معمولا بزرگترین محود است و سه محور دیگر که با یکدیگر مساوی هستند در صفحه افقی با زاویه 120 درجه نسبت به یکدیگر قرار دارند و در نتیجه موقعیت هر یک از سطوح این سیستم را باید نسبت به این چهار محود درنشر بگیریم و به همین دلیل هر یاک از سطوح بلورین دراین سیستم با اندیس چهارتائی (  )نشان داده     می شوند . مقدار زاویه این بلورها  و مقدار فاصله اضلاع

 

 

سیستم تری گونال

به بلورهایی باحالت منشوری و باقائده مثلث تری گونال میگویند .

 

مقدار زاویه این بلورها  و مقدار فاصله اضلاع  

 

 

سیستم مونو کلینیک

یک سیستم ارتورمبیک که از یک طرف دارای شیب باشد به آن منوکلینیک یا تک شیب می گویند . بلورهای این سیستم دارای سه محور با طولهای نامساوی هستند. مقدار زاویه این بلورها   و   و مقدار فاصله اضلاع

 

سیستم تری کلینیک

به حالتی که یک سیستم ارتورمبیک هم از جهت طولی و هم جهت عرضی و ارتفاعی شیبدار باشد , سیستم تری کلینیک یا سه شیب میگویند در این سیستم سه محور بلورشناسی با طولهای متفاوت وجود دارند که هیچ کدام بر یکدیگر عمود نیستند

مقدار زاویه این بلورها و مقدار فاصله اضلاع 

محور

درجه2

درجه3

درجه4

درجه6

تتراتوئيدال

3

4

-

-

-

-

ديپلوئيدال

3

4

-

-

3

دارد

هگزاتتراهدرال

3

4

-

-

6

-

ژيروئيدال

6

4

3

-

-

-

هگزا اكتاهدرال

6

4

3

-

9

دارد

ديسفنوئيدال

6

-

-

-

-

-

پيراميدال

-

-

1

-

-

-

دي پيراميدال

-

-

1

-

1

دارد

اسكالنوهدرال

3

-

-

-

2

-

دي تتراگونال پيراميدال

-

-

-

-

4

-

تراپزوهدرال

4

-

1

-

-

-

دي تتراگونال دي پيراميدال

4

-

1

-

5

دارد

پيراميدال

1

-

-

-

2

-

ديسفنوئيدال

3

-

-

-

-

-

دي پيراميدال

3

-

-

-

2

دارد

تريگونال دي پيراميدال

-

1

-

-

1

-

پيراميدال

-

-

-

1

-

-

دي پيراميدال

-

-

-

1

1

دارد

دي تريگونال دي پيراميدال

4

1

-

-

4

-

دي هگزاگوتال پيراميدال

-

-

-

1

6

-

تراپزوهدرال

6

-

-

1

-

-

دي هگزاگونال دي پيراميدال

6

-

-

1

7

دارد

پيراميدال

-

1

-

-

-

-

رمبوهدرال

-

1

-

-

-

دارد

دي تتراگونال پيراميدال

-

1

-

-

3

-

تراپزوهدرال

3

1

-

-

-

-

هگزاگونال اسكالنوهدرال

3

1

-

-

3

دارد

دوماتيك

-

-

-

-

1

-

اسفنوئيدال

3

-

-

-

-

-

پيريسماتيك

1

-

-

-

1

دارد

پديال

-

-

-

-

-

-

پيناكوئيد

-

-

-

-

-

دارد

 

  

 

 

+ نوشته شده در  ۸۵/۱۲/۱۰ساعت 8:54  توسط حسین احمدی  |